شاخه انار
وبلاگ شخصيِ فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی
قالب وبلاگ


گروه اول : آن دسته از افراد که جانبازی ایشان بواسطه همکاری با نیروهای مسلح بوده است مانند کسانی که در خدمت سربازی و یا مدت حضور داوطلبانه و بصورت بسیجی در جبهه، وارد مناطق عملیاتی یا غیرآن  به جانبازی نایل آمده اند و گواهی مجروحیت ایشان از سوی نیروهای مسلح صادرشده است .

گروه دوم : آن دسته از افرادی که جانبازی ایشان در خارج از مأموریت و همکاری با نیروهای مسلح حادث شده است مانند کسانی که در بمباران دشمن بعثی یا ترور وبمب گذاری عوامل منافقین و یا ضد انقلاب به جانبازی نایل آمده اند .

گروه اول ، خود به دو گروه تقسیم می گردند :
الف - کسانی که قبل از نیل به جانبازی مستخدم آموزش و پرورش بوده اند وبه عنوان سربازمنقضی   خدمت ویا از طریق بسیج ادارات به جبهه اعزام شده اند وسپس به جانبازی نایل آمده اند .

ب - کسانی که قبل از نیل به جانبازی مستخدم دستگاه های دولتی نبودند و پس از خاتمه خدمت سربازی و یا پس از دوران بسیجی به عنوان یک ایثارگر و جانباز بعنوان مستخدم آموزش و پرورش پذیرفته شده اند.

در مورد گروه دوم نیز همین فرض وجود دارد . یعنی :
الف - کسانی که قبل از نیل به جانبازی مستخدم آموزش و پرورش بوده اند. مانند معلمین عزیزی که بواسطه بمباران مدرسه محل تدریس خود آسیب دیده اند و یا همکارانی که در زمان استخدام خارج از ساعات اداری مورد صدمه واقع شده اند .

ب - کسانی که خارج از مأموریت و همکاری با نیروهای مسلح جانباز شده اند و سپس به عنوان شهروند ایثارگر و جانباز به استخدام آموزش وپرورش در آمده اند .

1 - در مورد آن دسته از جانبازان سرباز وظیفه ارتش و نیروی انتظامی که دارای  صورت سانحه از نیروهای مسلح مربوط بوده و قبل از جانباز شدن مستخدم بوده اند ( یعنی گروه الف )؛ هرگاه ایشان از طریق کمیسیون عالی پزشکی ارتش و ناجا مشمول بند « ب »(پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضا، آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان در حدی باشد که ادامه خدمت برای آنان توأم با مشقت باشد لکن شخصا" مایل به ادامه خدمت باشند به خدمت ادامه میدهند و در صورت عدم تمایل بازنشسته میگردند) و یا « ج »(پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضاء آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان در حدی باشد که امکان ادامه خدمت را از آنان سلب نماید و پرسنلی که بیش از یکسال بستری باشند بازنشسته می گردند) ماده 108 آجا(پرسنلی که یک یا چند عضو خود یا بخشی از آنرا برای همیشه از دست دهند، یا بیش از یکسال بمنظور درمان بستری گردند، و یا به علت فقدان سلامتی ، تمام یا بخشی از توان کاری خود را از دست بدهند و تا یکسال کارایی خود را به دست نیاورند، چنانچه در یکی از موارد مذکور در ماده فوق این وضعیت برای آنان بوجود آمده باشد جانباز و در سایر موارد معلول شناخته می شوند) و ماده مشابه در قانون ناجا شناخته شوند ویا مشمول قانون حالت اشتغال گردند با ایشان موافق ماده 157(میزان حقوق وظیفه جانبازان موضوع بندهای ب و ج ماده 108 این قانون و حقوق مستمری بگیران شهدا بشرح زیر تعیین میگردد

ج- در مورد پرسنل وظیفه حقوقی معادل حقوق پرسنل کادر ثابت یک درجه بالاتر) و 161(پرسنل وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که قبل از خدمت از کارمندان دولت بوده اند در صورت شهادت، جانباز شدن، فوت و یا معلولیت حقوق مستمری و وظیفه آنان برابر مقررات این قانون برمبنای آخرین حقوق دریافتی از سازمان مربوط و از بودجه همان سازمان پرداخت خواهد شد و چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوط کمتر از حقوق پرسنل کادر ثابت همطراز آنان باشد حقوق مستمری و وظیفه برمبنای حقوق پرسنل کادر ثابت همطراز محاسبه شده و مابه التفاوت آن از بودجه وزارت دفاع پرداخت خواهد شد) قانون ارتش رفتار شده ودر صورت تعلق حقوق وظیفه، مبلغ آن محاسبه و از طریق نیروهای مسلح ماهیانه بصورت مابه التفاوت حقوق دریافتی پرداخت می شود.

2 - در مورد جانبازان پاسدار وظیفه و بسیجی که قبل از جانبازی مستخدم بوده اند نیز در قوانین استخدام سپاه همانند سربازان ارتش پیش بینی و وضع قانون شده است . یعنی این افراد باید از طریق مراجعه به کمیسیون های پزشکی سپاه ( بیمارستان بقیه الله ) وضعیت مشمول بندهای مذکور در ماده121 قانون سپاه(پرسنلی که یک یا چند عضو خود ویا بخشی از آنرا برای همیشه از دست دهند یا بیش از یکسال به منظور درمان بستری گردند، یا بعلت فقدان سلامتی، تمام یا بخشی از توان خود را ازدست بدهند و تا یکسال کارآئی خود را بدست نیاورند، چنانچه به سبب یکی از موارد مذکور در ماده 120 این قانون((ماده 120- پرسنل در موارد زیر شهید و یا در حکم شهید محسوب می شوند:

الف- کشته شدن یا فوت در میدان نبرد به سبب مأموریت.

ب- کشته شدن یا فوت در هرگونه مأموریت رزمی یا جنگی یا ویژه و در طول رفت برگشت به سبب مأموریت.

ج- کشته شدن یا فوت در اسارت دشمن یا گروگان ضد انقلاب یا اشرار یا سارقین ویا قاچاقچیان.

د- کشته شدن در هرگونه حملات زمینی، هوایی، دریائی دشمن.

هـ- کشته شدن یا فوت در رفت و برگشت از منطقه عملیاتی تا محل مرخصی.

و- کشته شدن توسط اشرار، سارقین مسلح و قاچاقچیان به سبب مأموریت.

ز- کشته شدن توسط ضدانقلاب و یا به سبب عملیات خرابکاری عوامل دشمن.

ح- کشته شدن در هرگونه آموزشهای رزمی و عملیات مانوری.

ط- کشته شدن حین آزمایش و تحقیقات و تولید در زمینه اسلحه و مهمات و وسایل جنگی و خنثی سازی یا پاک سازی مواد منفجره و محترقه و شیمیایی به سبب مأموریت.

ی- کشته شدن به سبب خدمت از طریق سوء قصد اعم از اینکه ایام خدمت و یا غیر خدمت باشد.

ک- فوت بر اثر جراحات، صدمات و بیماریهای حاصله از موارد مندرج در بندهای بالا مشروط بر اینکه جراحات یا صدمات مذکور علت فوت باشد.

تبصره- منظور از مأموریتهای مندرج در این ماده کلیه وظایفی است که تحت همین عنوان به پرسنل اعم از انفرادی یا دسته جمعی از طرف رده مربوطه واگذار میشود)) چنین وضعیتی برای آنان بوجود آمده باشد جانباز و در سایر موارد معلول نامیده شده و از نظر وضعیت خدمتی مشمول یکی از بندهای زیر خواهند شد:

الف- پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضاء آنان و یا میزان کارآئی ازدست رفته ایشان جزئی بوده و امکان ادامه خدمت بدون مشقت برای آنان وجود داشته باشد به خدمت ادامه خواهند داد.

ب- پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضای آنان و یا میزان کارآئی از دست رفته ایشان در حدی باشد که ادامه خدمت برای آنان توام با مشقت باشد، لکن شخصا" مایل به ادامه خدمت باشند به خدمت ادامه میدهند و در صورت عدم تمایل تا یکسال منتسب و پس از آن بازنشسته میشوند. ج- پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضاء آنان و یا میزان کارآئی از دست رفته ایشان در حدی باشد که امکان ادامه خدمت را از آنان سلب نماید و پرسنلی که بیش از دوسال بستری باشند و نتوانند ادامه خدمت دهند بازنشسته میشوند.

تبصره1- تشخیص تطبیق وضعیت پرسنل با مفاد این ماده و بندهای آن از نظر پزشکی برعهده کمیسیون عالی پزشکی سپاه خواهد بود) برای آنان معین گردد و در صورتی که مشمول بندهای « ب»(پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضای آنان و یا میزان کارآئی از دست رفته ایشان در حدی باشد که ادامه خدمت برای آنان توام با مشقت باشد، لکن شخصا" مایل به ادامه خدمت باشند به خدمت ادامه میدهند و در صورت عدم تمایل تا یکسال منتسب و پس از آن بازنشسته میشوند) و یا « ج »(پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضاء آنان و یا میزان کارآئی از دست رفته ایشان در حدی باشد که امکان ادامه خدمت را از آنان سلب نماید و پرسنلی که بیش از دوسال بستری باشند و نتوانند ادامه خدمت دهند بازنشسته میشوند) قرار گیرند ویا در صورت حالت اشتغال شدن ، موافق ماده 175 (میزان حقوق وظیفه جانبازان موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده 121 این قانون و حقوق مستمری بگیران شهداء بشرح زیر تعیین میگردد:

الف- در مورد کادر ثابت و پیمانی و بسیجی ویژه، حقوقی معادل مجموع حقوق ماهانه یک درجه یا رتبه بالاتر و آخرین مزایای مستمر و مزایای شغلی که دریافت می داشته اند.

ج- در مورد پرسنل وظیفه و بسیجی فعال و عادی حقوقی معادل حقوق ماهانه پرسنل کادر ثابت یک درجه بالاتر که حداقل آن معادل حقوق ماهانه پرسنل کادر با درجه رزم آور سومی می باشد.

تبصره- آن دسته از جانبازان موضوع بند(ب) و تبصره (2) ماده 121 این قانون که به خدمت ادامه داده و یا به خدمت اعاده می گردند در محاسبه حقوق بازنشستگی از مزایای مستمر و مزایای شغلی استفاده می کنند) و 198 (کلیه اعضای ارتش بیـست میلیونی در قــبال حوادثـی که منجر به شهادت، فوت، بیماری، نقص عضو یا ازکارافتادگی شوند مشمول ماده 53 قانون خدمت وظیفه عمومی و تبصره های آن میگردند.

تبصره- در مورد افراد غیر شاغل در سازمانها و دستگاههای وابسته به دولت، تبصره 1 و2 ماده 53 قانون خدمت وظیفه عمومی(کسانی که در حین خدمت وظیفه عمومی در هر یک از دوره های ضرورت، احتیاط، و ذخیره به سبب انجام وظیفه یا شرکت در عملیات رزمی و یا قیود وظیفه و مستمری مشمول قوانین و مقررات مربوط به پرسنل کادر ثابت همدرجه میباشند و حقوق وظیفه و مستمری آنان حسب مورد از بودجه وزارتخانه ها یا سازمانهای مربوطه پرداخت میگردد.
تبصره 1 : در صورتی که مشمولین این ماده قبل از ورودبه خدمت وظیفه عمومی از کارکنان دولت یا سازمانهای تابع یا وابسته به دولت بوده وآخرین حقوق دریافتی آنان از سازمان مربوطه از میزان حقوقی که برابر این قانون به آنان تعلق میگیرد، بیشتر باشد حقوق وظیفه و مستمری وراث آنان براساس حقوق بیشتر پرداخت خواهدشد.

تبصره 2 : کسانی که تاریخ تصویب این قانون از بودجه وزارتخانه ها یا سازمانی حقوق وظیفه یا مستمری دریافت میداشته اند حقوق آنان کماکان از همان محل پرداخت خواهد شد) شامل آنان نمی گردد، بلکه حسب مورد توسط بنیاد شهید، بنیاد جانبازان یا سازمان تامین اجتماعی، حقوق وظیفه و مستمری به آنان پرداخت میشود) قانون سپاه و ماده 53  قانون خدمت وظیفه عمومی ( خصوصاً تبصره یک آن ماده ) حقوق وظیفه ایشان در صورتی که حقوق دریافتی آنان در آموزش وپرورش از میزان حقوق مذکور در ماده 157 برای افراد مشمول بند «ب» و «ج» کمتر باشد حقوق آنان براساس حکم حقوقی بالاتر محاسبه شده و از سوی آموزش وپرورش می بایست پرداخت گردد .

نکته قابل توجه آن که مواد 108 و 157 و161 توسط ارتش و ناجا در حال اجرا است ولی در مورد جانبازان بسیجی وپاسدار وظیفه متأسفانه از سوی کمیسیون عالی پزشکی سپاه ( درتعیین میزان آسیب دیدگی) و نیروی مقاومت بسیج (در صدور احکام حقوقی افراد) کوتاهی جدی صورت گرفته و به عبارت دیگر این دو مرجع وانجام تکالیف  مقرره  در قانون سپاه کوتاهی نموده اند که زمینه و دلیل بخشی از اعتراضات جانبازان نیز ناشی از همین کوتاهی می باشد .

در مورد بخش دوم از جانبازان گروه اول . یعنی کسانی که پس از نیل به جانبازی (ناشی از همکاری با نیروهای مسلح به عنوان وظیفه یا بسیجی) به استخدام آموزش و پرورش در آمده اند ، ابتدا این افراد باید وضعیت پرونده خود را در نیروهای مسلح معلوم نمایندکه آیا مشمول دریافت حقوق وظیفه می شوند یا خیر؟ و چون برابر نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور دریافت حقوق وظیفه مانع از استخدام این افراد نشده و استخدام واشتغال آنان موجب قطع حقوق وظیفه نمی شود ،  لذا ضمن آنکه ایشان از حقوق استخدام و اشتغال همانند سایر مستخدمین آموزش و پرورش برخوردار می باشند، بلکه در صورت تأئید کمیسیون های پزشکی ارتش و سپاه ، به عنوان جانبازان مشمول بند « ب » و یا « ج » ماده 108 ارتش و 121 قانون سپاه مشمول دریافت حقوق وظیفه مذکور در ماده 157 ارتش و 175 سپاه نیز خواهند بود . البته در مورد جانباز وظیفه ارتش، برابر ماده 153 این حقوق ماهیانه توسط سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح پرداخت می گردد . ولی در مورد جانبازان بسیجی و پاسدار وظیفه، برابر آنچه در ماده 190 قانون سپاه (پرداخت حقوق ماهیانه مستمری بگیران شهداء و مفقودین این قانون به عهده بنیاد شهید انقلاب اسلامی و پرداخت حقوق ماهیانه جانبازان غیر شاغل به عهده بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی میباشد) آمده است . هرچند می بایست احکام حقوقی توسط سپاه صادر شود ولی اجرای حکم و پرداخت حقوق بر عهده بنیاد می باشد .

نکته قابل توجه این که این قوانین در مورد جانبازان وظیفه ارتش در حال اجرا است ولی از سوی کمیسیون پزشکی سپاه ( در اعمال نظر مذکور در تبصره ماده 121 قانون سپاه ) و از سوی نیروی مقاومت بسیج ( در صدور احکام حقوقی خطاب به بنیاد ) و از سوی بنیاد شهید ( در تأمین اعتبار و پرداخت احکام صادره ) در مورد جانبازان بسیجی و پاسدار وظیفه سپاه تاکنون اقدام قابل قبولی صورت گرفته است . واین افراد از دریافت حقوق ودریافتی های خویش محروم مانده اند.

نکته دیگر آن که جانبازانی که از حقوق وظیفه برخوردار هستند هرگاه از سوی اداره متبوعه یا مرجع دیگری حقوق حالت اشتغال دریافت کنند، حقوق وظیفه ایشان قطع می گردد . به عبارت دیگر هرگاه حقوق وظیفه و حقوق حالت اشتغال ناشی از یک وضعیت باشد صرفاً یک حقوق بابت ایثارگری به فرد پرداخت خواهد شد و دریافت توأم دوحقوق بطورتوأمان، خالی از اشکال نیست.

واما در مورد مشمولین  فرض های « الف » و « ب » از گروه دوم یعنی کسانی که در خارج از مأموریت و همکاری با نیروهای مسلح صدمه دیده و جانباز شده اند:

در مورد فرض « الف » این گروه یعنی مستخدمینی که درطول دوران استخدام جانباز شده اند . بجز امتیازات ایثارگری متعارف در قانون استخدامی و یا مثلاً حق پرستاری که برای سایر جانبازان همتراز و مشابه پرداخت می شود ، بواسطه صدمه و آسیب دیدگی و ایثارگری ایشان، در قوانین موجود امتیاز ودریافتی خاص از سوی بنیاد یا دستگاه متبوع در نظر گرفته نشده است .

در مورد فرض « ب » این گروه یعنی شهروندانی که  پس از نیل به جانبازی  (غیر مرتبط با نیروهای مسلح ) به استخدام در آمده اند البته هرگاه این افراد قبل از استخدام از کار افتاده کلی و مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال شناخته شده باشند تا قبل از استخدام از این حق برخوردار بوده و حقوق حالت اشتغال خویش را از بنیاد دریافت می دارند ولی متأسفانه معمولاً پس از استخدام، بنیاد با قطعی دانستن تعارض میان استخدام افراد و دریافت حقوق حالت اشتغال از سوی ایشان، بصورت یکجانبه اقدام به قطع حقوق حالت اشتغال نموده و لذا وضعیت کنونی ایشان نیز همانند مستخدمین گروه قبلی از لحاظ استخدامی و یا از حیث حقوق وظیفه می شودو از امتیازات دیگری برخوردار نمی گردند .

نکته قابل توجه آن که هر چند بنیاد شهید قطع حقوق حالت اشتغال جانبازان مذکور را مستند به آرا ء صادره از دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور می داند ولی متن رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مکاتبات و اظهار نظر صادره از سوی دیوان محاسبات کشور هیچ کدام مؤید قطعی اقدامات بنیاد نمی باشد.

ضمن آنکه اقدام بنیاد با نقطه نظرات صادره از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور که فصل الخطاب رفع تعارضات حقوقی بین دستگاه ها و مدیران در قوه مجریه است و از این حیث لازم الاتباع می باشد نیز در تعارض کامل قرار دارد            [ چهارشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۱ ] [ ۰:۲ قبل از ظهر ] [ مدیر وبلاگ ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
یادمان روزهای مقاومت
http://www.uplooder.net/
و له الاسماء الحسنی
آپلود سنتر تاپ فروم

به وبلاگ شاخه انارخوش آمدید

نظراتی که شامل هر نوع توهین به خط و مشی اسلامی و ایرانی و اشخاص حقيقي و حقوقي باشند حذف خواهند شد.

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع می باشد.
یادمان شهدای دفاع مقدس
http://www.uplooder.net/http://www.uplooder.net/
ولایة علی ابن ابیطالب حصنی
http://www.uplooder.net/
اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ
http://www.uplooder.net/
یادمان یادمان سید ازادگان
http://www.uplooder.net/
آخرين مطالب
لینک دوستان
امکانات وب


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

یک لینک

Pichak go Up

mouse code

كد ماوس